Nasza oferta
Szybki kontakt:
Facebook

Allegro

Sklep stacjonarny

F 20/80 Dobry Sklep Metalowy

ul.Powstańcza 7 lok. 1
61-546 Poznań

Czynny w godz.:

8:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek
9:00 - 14:00 Sobota


Wyświetl większą mapę
Gwarancja satysfakcji

Zakupione towary możesz zwrócić w ciągu 14 dni od daty zakupu, ponosząc jedynie koszty przesyłki. Towar nie może jednak nosić znamion użytkowania, a w przypadku produktów pakowanych przez producenta, musi mieć nienaruszone opakowanie fabryczne.

Promocja
2.61PLN
2.08PLN
2.73PLN
2.19PLN
N0102-00501
7.64PLN
6.11PLN
6.96PLN
6.91PLN
N0102-00544
6.47PLN
5.17PLN
KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 34 Z GRZECHOTKĄ CV KSTOOLS
463.76PLN
269.00PLN
Kielan - sklep metalowy
Narzędzia, śruby, gwoździe, wkręty, okucia, zamki, kołki rozporowe, liny stalowe, łańcuchy, F20/80, technika mocowania, osprzęt, chemia techniczna, kłódki, spawalnictwo, pneumatyka, gospodarstwo domowe, artykuły elektrotechniczne, artykuły instalacyjne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dobrysklepmetalowy.pl dla zamówień złożonych pomiędzy 25 grudnia 2014 a 24 maja 2018

 

§ I DEFINICJE:

 1. DOK – Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie, e-mailowo lub poprzez korespondencję pisemną może uzyskać informacje na temat: Towarów, Sklepu oraz Regulaminu, a także złożyć Zamówienie.

 2. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny

 3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość – w sklepie internetowym w tym za pośrednictwem DOK

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem DOK, określające rodzaj i/lub liczbę Towaru oraz inne treści przewidziane prawem.

 5. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na klienta zgodnie z Umową Sprzedaży

 6. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.

 7. Konsument – Klient, o którym mowa w art I.6.i dokonujący z przedsiębiorcą, w tym ze Sprzedawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Login (Login Klienta) – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta (Rejestracji), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.

 9. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu.

 10. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności Sklepu Internetowego wskazanych w Regulaminie.

 11. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki).

 12. Kod rabatowy - kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę.

 13. Sprzedawca/Usługodawca - Firma F20/80 Maciej Kielan mieszczącą się pod adresem: ul. Powstańcza 7 lokal 1, 61-546 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 782-102-86-29, REGON: 630433406

 14. Newsletter - usługa dostarczania przez Firmę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy.

 15. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji

 16. Sklep internetowy/Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://dobrysklepmetalowy.pl

 17. Ustawa – ustawa z 30maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

 18. Ustawa KC/k.c. - ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 19. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. NR 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 20. Ustawa PA – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 17 maja 2006 r. - Dz.U. 2006 Nr 9, poz. 631 z późn. zm.).

 

§ II POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta.

 3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

 4. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym umożliwia Klientom składanie Zamówień i informuje Klientów o Towarach.

 5. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem DOK, o ile Klient w trakcie kontaktu z DOK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonał Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 6. Informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

 7. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art V.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

 

§ III DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00 pod numerami telefonów: (61) 8331778, (61) 8337870 oraz pod adresami e-mail: dok@dobrysklepmetalowy.pl lub info@dobrysklepmetalowy.pl Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 

§ IV ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

§ V ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU W SKLEPIE INTERNETOWYM:

 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym na wybrane przez siebie Towary. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpływ Zamówienia do Sklepu Internetowego.

 2. Umowa Sprzedaży Towarów zostanie zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia: „Zamówienie nr E-XXXX – potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży”

 3. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie V.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy się skontaktować z DOK.

 4. Możliwość anulowania Zamówienia, nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługującej Konsumentom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty: przelewem bankowym, gotówką przy odbiorze lub poprzez serwisy: Przelewy24 oraz PayByNet.

 6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 7. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację.

 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towarów. W przypadku niedostępności Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Towarów. W przypadku trwałego braku Towaru lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

 9. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji towarów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem.

 10. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że warunki Promocji stanowią inaczej.

 11. Ceny dostawy są indywidualnie obliczane według wagi wybranych Towarów. Można je sprawdzić wrzucając wybrane Towary do Koszyka.

 12. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich DHL i UPS, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

§ VI UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, w tym w Sklepie Internetowym może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych wart. VI.6, VI.8

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załączniku nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego i wysłać je do Usługodawcy na adres: Dobry Sklep Metalowy, Ul. Powstańcza 7 lokal 1, 61-546 Poznań lub na adresy e-mail: bok@dobrysklepmetalowy.pl lub info@dobrysklepmetalowy.pl

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 5. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument zwraca towar na swój koszt.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umów:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  2. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  3. W której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w artykułach: art. VI.6, VI.8

 12. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 13. Przepisów Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych (50 zł)

 

§ VII RĘKOJMIA I GWARANCJA:

 1. Usługodawca dostarcza towary bez wad. Usługodawca jako Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączanym do Towaru.

 4. Reklamacje z tytułu Rękojmi i Gwarancji można przesłać na adres: Dobry Sklep Metalowy, Ul. Powstańcza 7 lokal 1, 61-546 Poznań, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

 5. Dodatkowych informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składania reklamacji udziela DOK.

 

§ VIII USŁUGA NEWSLETTERA:

 1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Internetowy Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez: udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera lub; zaznaczenie odpowiedniego checkbox'u w procesie rejestracji Konta Klienta lub, zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.

 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach zmian ustawień Konta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

 3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera.

 

§ IX POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE:

 1. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.

 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Sklepie Internetowym oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

 4. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta.

 5. Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

F20/80 Maciej Kielan

 

Ul. Powstańcza 7 lok. 1

 

61-546 Poznań

 

dok@dobrysklepmetalowy.pl, info@dobrysklepmetalowy.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

............................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

............................................................................................................................................................

 

Adres konsumenta(-ów)

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

............................................................................................................................................................

 

Data

 

............................................................................................................................................................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.Wydrukuj

Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Zaloguj się
Login:
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?
Zarejestruj się

SZANOWNI KLIENCI !

%

CENY W SKLEPIE INTERNETOWYM SĄ NIŻSZE OD CEN W SKLEPIE STACJONARNYM !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY.


  

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa do skorzystania z zakupów w hurtowni narzedziowej on-line.

Ze względu na ogromną ilość pozycji w naszym e-sklepie w przypadku trudności ze znalezieniem danego produktu zachęcamy do używania opcji SZUKAJ, jeśli jednak nie ma tego czego potrzebujesz lub masz szczegółowe pytania prześlij mail z zapytaniem na:

Kanały Płatności

Płać szybko i wygodnie za zakupy w Naszym sklepie dzięki elektronicznym płatnościom Przelewy24

Przelewy24

Nowości w ofercie
Dobry Sklep Metalowy, ul. Powstańcza 7 lok. 1, 61-546 Poznań
tel: 61 8331775  fax: 61 8337874 info@dobrysklepmetalowy.pl
InfoSerwis - tworzenie sklepów internetowych
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.